Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας  στις Πολιτικές  Επιστήμες με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών σε τέσσερις κατευθύνσεις:

Α. Πολιτική θεωρία και Φιλοσοφία
Η κατεύθυνση Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία ερευνά και ανατέμνει μία μεγάλη και γόνιμη παράδοση στην ιστορία της πολιτικής σκέψης , από την κλασική και νεότερη πολιτική φιλοσοφία μέχρι τις πολύ σύγχρονες πολιτικές θεωρίες , από την ιστορία των πολιτικών ιδεών μέχρι την ανάλυση πολιτικού λόγου και την κριτική της ιδεολογίας . Με βάση αυτό το πολύμορφο υλικό, επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του μεταπτυχιακού προγράμματος τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία και τις μεθόδους, που προέρχονται από ποικίλες θεωρητικές και φιλοσοφικές παραδόσεις, ούτως ώστε να καταστούν  ικανοί/ές να ερευνούν αυτοδύναμα και πρωτότυπα τις πολιτικές ιδέες και το πολιτικό φαινόμενο.  

Β. Πολιτική Ανάλυση
Η κατεύθυνση  Πολιτική Ανάλυση αποσκοπεί να εξοικειώσει τους  φοιτητές με την θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των υποκειμένων  (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυπων ) που συμμετέχουν στον πολιτικό ανταγωνισμό. Μελετά συλλογικά υποκείμενα και τις αλληλεπιδράσεις τους (κόμματα, συνδικάτα, ομάδες πίεσης, ενώσεις πολιτών), την επίδραση του πλαισίου (κομματικό σύστημα, εκλογικό και θεσμικό περιβάλλον, συμμετοχή), διερευνά τις επιδράσεις στον πολίτη (οικονομική και θεματική ψήφος, κομματική πίστη) και τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Παρουσιάζει και μελετά το εξωτερικό (υπερεθνικοί οργανισμοί και κράτη) και το εσωτερικό περιβάλλον (θεσμική συγκρότηση του κράτους). Παρουσιάζει το πλαίσιο και την μεθοδολογία ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων , εκλογικών ερευνών γνώμης σε ατομικό επίπεδο, έρευνες υποψηφίων και αντιπροσώπων και αναλύει έρευνες περιεχομένου του προγραμματικού λόγου των συλλογικών υποκειμένων. 

Γ. Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές
Η  νέα κατεύθυνση Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές  αποσκοπεί στην εξειδίκευση των σπουδαστών στην ανάλυση και μελέτη πολιτικών και γεωστρατηγικών προβλημάτων που αναδεικνύονται και απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Η ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας μέσα σε γενικά πλέγματα αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο της κατεύθυνσης. Ο τρόπος προσέγγισης, ανάλυσης και μελέτης αυτών των ζητημάτων θα είναι συγκριτικός και ως εκ τούτου ιστορικός.

Δ. Διακυβέρνηση
Η νέα κατεύθυνση  Διακυβέρνηση μελετά  τα εθνικά και τα υπερεθνικά  συστήματα, αναλύει την κατανομή αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένη λειτουργία του Κράτους), τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, την διαμόρφωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών. Μέρος των σπουδών στοχεύει- μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης των φοιτητών- στην αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα.

Τίτλος σπουδών
Το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στις Πολιτικές Επιστήμες στις εξής κατευθύνσεις:
- Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία
- Πολιτική Ανάλυση
-  Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές
-  Διακυβέρνηση

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι  Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής .

Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται τουλάχιστον ένα τρίμηνο μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων. Η προθεσμία κατάθεσής της δεν μπορεί, πάντως, να ξεπερνά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. Πέρα από τα χρονικά αυτά όρια ο φοιτητής διαγράφεται από το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διάρθρωση μαθημάτων
Στο Α εξάμηνο σπουδών το μάθημα  ΠΕ101 «Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών» χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα (7 ECTS) είναι κοινή για όλες τις κατευθύνσεις. Η δεύτερη ενότητα ΠΕ101Α (3 ECTS) είναι υποχρεωτική για τις κατευθύνσεις Α και Γ και η τρίτη ενότητα   ΠΕ101Β (3 ECTS)  είναι υποχρεωτική για τις κατευθύνσεις Β και Δ.    

Από τα 6 επιπλέον προσφερόμενα μαθήματα οι φοιτητές της Α, Β και Δ  κατεύθυνσης έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό της κατεύθυνσής τους και να επιλέξουν ένα από τα υπόλοιπα ενώ στους φοιτητές της Γ κατεύθυνσης συνιστάται να επιλέξουν  δύο από τα τρία μαθήματα. ΄Ετσι η δομή του προγράμματος διατηρεί τον απαραίτητο διάλογο και διευκολύνει την ολοκλήρωση των σπουδών κατευθύνοντας ταυτόχρονα τους φοιτητές στο πλαίσιο της επιστημονικής ειδίκευσης.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε φόρτο 10 ECTS ( εκτός από τα ΠΕ101, ΠΕ101Α και ΠΕ101Β).

Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση έχει ως ακολούθως:

(α) Κατεύθυνση «Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία»

Α’ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

ΠΕ101

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Α

7

ΠΕ101Α

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Α

3

ΠΕ105

Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία

Α

10

Επιλογής (1 από τα παρακάτω)

ΠΕ102

Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά Συστήματα

Α

10

ΠΕ103

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Α

10

ΠΕ104

Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών

Α

10

ΠΕ106

Συγκριτική Πολιτική

Α

10

ΠΕ107

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

Α

10

 Β’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

 ΠΦ201

Νεότερη Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία

Β

10

ΠΦ202

Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία

Β

10

ΠΦ203

Κριτική της Ιδεολογίας και Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Β

10

 

 (β) Κατεύθυνση «Πολιτική Ανάλυση»

  Α’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά

  

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

ΠΕ101

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Α

7

ΠΕ101Β

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Α

3

ΠΕ106

Συγκριτική Πολιτική

Α

10

  Επιλογής (1 από τα παρακάτω)

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

ΠΕ102

Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά Συστήματα

Α

10

ΠΕ103

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Α

10

ΠΕ105

Κλασσική Πολιτική Φιλοσοφία

Α

10

ΠΕ104

Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών

Α

10

ΠΕ107

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

Α

10

  Β’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

 ΠΑ201

Εκλογική Ανάλυση

Β

10

ΠΑ202

Εκλογική Κοινωνιολογία

Β

10

ΠΑ203

Κόμματα και Πολιτικές Δυνάμεις

Β

10

 

 (γ)  Κατεύθυνση «Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές»

 Α’  εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

 ΠΕ101

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Α

7

ΠΕ101Α

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Α

3

 Επιλογής (2 από τα παρακάτω)

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

ΠΕ102

Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά Συστήματα

Α

10

ΠΕ103

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Α

10

ΠΕ105

Κλασική Πολιτική  Φιλοσοφία

Α

10

ΠΕ104

Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών

Α

10

ΠΕ106

Συγκριτική Πολιτική

Α

10

ΠΕ107

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

Α

10

  Β’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

ΠΙ201

Ζητήματα Συγκρότησης του Ελληνικού Κράτους

Β

10

ΠΙ202

Πολιτική, Πόλεμος και Στρατηγική

Β

10

ΠΙ203

Συστήματα Διεθνών Σχέσεων

Β

10

 

 (δ) Κατεύθυνση   «Διακυβέρνηση»

 Α’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

ΠΕ101

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Α

7

ΠΕ101Β

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

Α

3

ΠΕ107

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

Α

10

 Επιλογής (1 από τα παρακάτω)

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

ΠΕ102

Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά Συστήματα

Α

10

ΠΕ103

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Α

10

ΠΕ104

Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών

Α

10

ΠΕ105

Κλασσική Πολιτική Φιλοσοφία

Α

10

ΠΕ106

Συγκριτική Πολιτική

Α

10

 Β’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

ΔI201

Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Β

10

ΔΙ202

Πολιτικό Μάρκετινγκ

Β

10

ΔΙ203

Συγκρότηση του Κράτους και των Υπερεθνικών Οργανισμών

Β

10

Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο, πιστώνεται  με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και βαθμολογείται ξεχωριστά.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι  90 πιστωτικές μονάδες –ECTS, εκ των οποίων οι 60 πιστωτικές μονάδες πιστώνονται με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων.

Αριθμός εισακτέων
 
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 20 ανά κατεύθυνση (στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεχόμενοι υπότροφοι του εσωτερικού ή του εξωτερικού).