Καβάλα Μαρία

Βαθμίδα: 
Διδάσκουσα με σύμβαση
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 1ος όρ. Γρ.κ. Μαργαρίτη
Τηλέφωνο: 
6992200800
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη 10.30-12.30, γραφείο κ. Μαργαρίτη, Εγνατία 46, 1ος όροφος