Διδακτορικό δίπλωμα

Στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες:

α) οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ή άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ, είναι δυνατόν να γίνει δεκτός και μη κάτοχος Μ.∆.Ε. ο οποίος μπορεί να επιδείξει αξιόλογο αριθμό συναφών δημοσιεύσεων και σχετικών δραστηριοτήτων.
β) οι κάτοχοι Μ.∆.Ε. άλλων μη συναφών Τμημάτων, με προϋπόθεση την παρακολούθηση κατά περίπτωση μαθημάτων του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών σχετικά με την ειδίκευσή τους, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση που περιλαμβάνει το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από σχετική ερευνητική πρόταση 5000-7000 λέξεων, από την οποία προκύπτουν τα ειδικότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, ένας πρώτος σχεδιασμός της έρευνας στο θέμα που επέλεξε ο υποψήφιος, ο βαθμός βιβλιογραφικής ενημέρωσης με αναφορές στη σχετική με την προτεινόμενη θεματική διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και η ικανότητα του υποψηφίου να εκπονεί συνθετική ερευνητική μελέτη.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωμα ορίζεται κατ ́ ελάχιστον στα τρία έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (τέσσερα έτη για τους μη κατόχους Μ.∆.Ε.) και κατά το μέγιστο στα έξι έτη. Κάθε παράταση του χρόνου πέραν της εξαετίας είναι ετήσιας διάρκειας και επιτρέπεται για ειδικούς λόγους με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Προϋπόθεση για την εξέταση και την αποδοχή της αίτησης υποψηφιότητας είναι η έγγραφη συγκατάθεση μέλους ∆ΕΠ του Τμήματος ότι αποδέχεται την επίβλεψη της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του υποψηφίου. Μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος μπορούν να αναλαμβάνουν την επίβλεψη έως πέντε (5) διδακτορικών διατριβών.

Στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών φοιτούν σήμερα εικοσιπέντε υποψήφιοι διδάκτορες. Το θεματικό εύρος των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων καλύπτει από ζητήματα εκλογικού ανταγωνισμού και ιστορίας της Θεσσαλονίκης και των Βαλκανιών μέχρι το Κυπριακό, τη φιλοσοφία του Ζιλ Ντελέζ και την σχέση ψυχανάλυσης και πολιτικής.

Πιέστε εδώ για να δείτε τα άρθρα του κανονισμού μεταπτυχιακού του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών που αφορούν το διδακτορικό δίπλωμα

Συνημμένα Αρχεία: