Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για τις μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του ERASMUS +

Το κείμενο αυτό είναι συμπληρωματικό και διευκρινιστικό ως προς τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ.

Α. Υποβολή αιτήσεων

1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει, για να προεπιλεγούν, να έχουν συγκεντρώσει κατά τη στιγμή της υποψηφιότητάς τους τουλάχιστον του 50% επί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που θα όφειλαν να έχουν συγκεντρώσει μέχρι και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης τους.

2.  Έχουν υιοθετηθεί, για όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ, ενιαία κριτήρια, διαδικασία και τρόπος μοριοδότησης βάσει συγκεκριμένου τύπου. Το Τμήμα μπορεί να εισάγει - και να ανακοινώνει στην παρούσα ιστοσελίδα επιπλέον κριτήρια. Στην παρούσα περίοδο τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

  • Μετακινήσεις Erasmus+ Σπουδών σε Γαλλία και Γερμανία δεν θα επιτρέπονται χωρίς επαρκή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο της χώρας υποδοχής.
  • Τα ποσοστά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών/διδακτορικών μετακινούμενων φοιτητών θα είναι περίπου αντίστοιχα συνολικά και ανά πανεπιστήμιο.

Β. Erasmus+ Σπουδές  

3. Οι φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές πρέπει να επιτύχουν σε τουλάχιστον 20% των πιστωτικών μονάδων ECTS που δήλωσαν (κατά κανόνα τουλάχιστον 2 από τα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει), ειδεμή υπέχουν ευθύνη έναντι του φορέα χορήγησης της υποτροφίας με την ολοκλήρωση της μετακίνησης τους. Στις περιπτώσεις φοιτητών 3ου κύκλου η επιτυχία αυτή τεκμηριώνεται - εφόσον δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα - από βεβαίωση διεξαγωγής και/ή ολοκλήρωσης της έρευνας (και αναγνώριση μονάδων ECTS) από τον υπεύθυνο ECTS του πανεπιστημίου υποδοχής.

4. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν σε μαθήματα που χορηγούν περί τις 30 μονάδες ECTS (κανονικά 5-6  μαθήματα) για κάθε εξάμηνο μετακίνησης στο πανεπιστήμιο υποδοχής.

5. Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν (οι μεταπτυχιακοί μόνο κατά το εξάμηνο της συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας) εφόσον τεκμηριώσουν ότι η μετακίνηση έχει συνάφεια με το αντικείμενο της διπλωματικής ή διδακτορικής διατριβής τους ή την έρευνα σχετικά (και τούτο επικυρωθεί από τον επιβλέποντα καθηγητή του Τμήματος).

6. Οι φοιτητές με την επιστροφή τους προσκομίζουν αμελλητί πιστοποιητικό σπουδών (transcript) που αναγράφει τα μαθήματα στα οποία επέτυχαν και τον βαθμό που έλαβαν.

7. Τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται είτε ως αντίστοιχα με μαθήματα του Τμήματος, είτε ως επιλογής Erasmus και ο βαθμός τους συνυπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να μην αναγνωρίσουν ορισμένα ή και όλα τα μαθήματα στα οποία επέτυχαν αφού το δηλώσουν ρητά στην αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων που συμπληρώνουν με την επιστροφή τους. Σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος του φοιτητή χωρίς να συνυπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου. Η διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων περιγράφεται αναλυτικά σε χωριστό αρχείο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

8. Η αναγνώριση μαθημάτων ως επιλογής Erasmus εξαρτάται από τη συνάφεια των μαθημάτων με τα, ευρεία εννοία, γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (π.χ. μαθήματα νομικά, ιστορικά, κοινωνικών επιστημών, φιλοσοφίας). Η απόφαση για την αναγνώριση γίνεται με εισήγηση του Συντονιστή ECTS και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

9. Η αντιστοίχιση βαθμολογίας πραγματοποιείται βάσει των σχετικών πινάκων του TEEΠ. Η έλλειψη κλιμακούμενης βαθμολογίας, π.χ. περιπτώσεις όπου ο φοιτητής απλώς περνά ή αποτυγχάνει (pass/fail) οδηγεί σε μη υπολογισμό της βαθμολογίας του αντίστοιχου μαθήματος στο πτυχίο του φοιτητή.

10. Δεν αναγνωρίζονται μαθήματα γλώσσας ή μαθήματα που έχουν χαρακτήρα βελτίωσης δεξιοτήτων.

11. Προπτυχιακοί φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές είναι για το συγκεκριμένο εξάμηνο φοιτητές του πανεπιστημίου υποδοχής και όχι του Τμήματος και, ως εκ τούτου, ΔΕΝ υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων για το εξάμηνο της μετακίνησης τους. Η δήλωση για το συγκεκριμένο εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί από την Γραμματεία και θα περιλαμβάνει αποκλειστικά την αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο πανεπιστήμιο υποδοχής (Αποφ. Συνέλευσης Τμήματος αριθμός 129/14-3-2017) Οι φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν στη γραμματεία συμπληρωμένη δήλωση μετακίνησης (συμπληρώστε το έντυπο στο link) λίγο πριν την αναχώρησή τους για το ίδρυμα του εξωτερικού. Όσοι φοιτητές βρίσκονται ήδη στο ίδρυμα υποδοχής μπορούν να στείλουν τη δήλωση μέσω email στη γραμματεία της σχολής.

Οι φοιτητές που μετακινούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ έχουν την δυνατότητα:
1. Να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία επιτυγχάνουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής  ως αντίστοιχα με μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής) του Τμήματος  με τον βαθμό που έλαβαν στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
2. Να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία επιτυγχάνουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής ως ελεύθερης επιλογής Erasmus τα οποία συνυπολογίζονται στο σύνολο των μαθημάτων επιλογής του φοιτητή με κατ’ελάχιστον 4 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Γ. Erasmus+ Πρακτική Άσκηση (Erasmus placement)

12. Οι φοιτητές του Erasmus+ Πρακτική Άσκηση θεωρείται ότι έχουν επιτύχει όταν λάβουν θετική αξιολόγηση από τον φορέα υποδοχής.

13. Προπτυχιακοί φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση Erasmus λαμβάνουν  4 μονάδες ECTS και, εφόσον παραμένουν φοιτητές κατά τη στιγμή της αναγνώρισης, μπορούν να ζητήσουν η μετακίνηση να αναγνωρισθεί ως ένα μάθημα επιλογής. Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μόνο κατά το εξάμηνο της συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας. Η αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης στην περίπτωσή τους ισχύει μόνο για το Παράρτημα Διπλώματος και μόνο εφόσον παραμένουν φοιτητές κατά τη στιγμή της αναγνώρισης.