Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων Erasmus

Οι φοιτητές που μετακινούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ έχουν την δυνατότητα:

  1. Να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία επιτυγχάνουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής  ως αντίστοιχα με μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής) του Τμήματος  με τον βαθμό που έλαβαν στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
  2. Να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία επιτυγχάνουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής ως ελεύθερης επιλογής Erasmus τα οποία συνυπολογίζονται στο σύνολο των μαθημάτων επιλογής του φοιτητή.
  3. Να μην υπολογίσουν μαθήματα στα οποία επιτυγχάνουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής  για την κτήση του πτυχίου αλλά να τα συνυπολογίσουν ως επιπλέον μαθήματα στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).  

Για την περίπτωση  1, οι φοιτητές πρέπει να στείλουν (πριν ετοιμάσουν το learning agreement άρα πριν την αναχώρησή τους) είτε απευθείας στον υπεύθυνο καθηγητή (με κοινοποίηση στον συντονιστή ECTS) είτε στον συντονιστή ECTS (που θα επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή) μέιλ με τα στοιχεία του  κάθε μαθήματος  που ζητούν να αναγνωρίσουν ως αντίστοιχο, την περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος (όπως προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής) ή το link με την περιγραφή του εν λόγω μαθήματος και το μάθημα του Τμήματος με το οποίο ζητούν την αναγνώριση. Σε περίπτωση που το αίτημά τους γίνει δεκτό από τον υπεύθυνο καθηγητή θα κρατήσουν το απαντητικό μέιλ και με αυτό θα ζητήσουν την αντιστοίχιση του μαθήματος μετά την επιστροφή τους από την μετακίνηση και εφόσον έχουν επιτύχει στο συγκεκριμένο μάθημα.

Για την περίπτωση 2 όπως και την περίπτωση 3, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν απλώς στον πίνακα Β του learning agreement ως μάθημα τον όρο Erasmus free choice ή Erasmus ελεύθερης επιλογής (τόσες φορές όσα και τα μαθήματα που δηλώνουν στον πίνακα 1 και δεν αντιστοιχούνται με μαθήματα του Τμήματος). Μετά την επιστροφή τους απλώς ζητούν την αναγνώριση (με ή χωρίς συνυπολογισμό για το πτυχίο αντίστοιχα).

Όλοι οι φοιτητές, μετά την επιστροφή τους, πρέπει να υποβάλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την παραλαβή του transcript από το πανεπιστήμιο υποδοχής, αίτηση αναγνώρισης των μαθημάτων στη γραμματεία του Τμήματος και να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο με τον συντονιστή ECTS.

Μαθήματα γλώσσας δεν αναγνωρίζονται ούτε υπολογίζονται για το πτυχίο.  Ομοίως δεν αναγνωρίζονται μαθήματα που απέχουν από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Για την διαδικασία αναγνώρισης θα πρέπει:

  1. Να τυπώσετε το έντυπο αντιστοίχισης μαθημάτων το οποίο θα πρέπει να σας υπογράψουν οι διδάσκοντες των αντίστοιχων μαθημάτων του Τμήματος μας.
  2. Κατόπιν να συμπληρώσετε να υπογράψετε και να υποβάλετε μαζί με το παραπάνω έντυπο την φόρμα αίτησης αναγνώρισης μαθημάτων σας στην Γραμματεία του Τμήματος.

Ο συντονιστής ECTS