Κοινωνική Στατιστική

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0305
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στο πρώτο μέρος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος στατιστικής περιγράφονται θεμελιώδεις στατιστικές έννοιες όπως κλίμακες μέτρησης-μεταβλητές, δείγμα- πληθυσμός, αντιπροσωπευτικότητα - τυχαιότητα, απογραφή-δειγματοληψία. Στο δεύτερο μέρος με την ανάλυση μιας μεταβλητής παρουσιάζονται τεχνικές και έννοιες της περιγραφικής στατιστικής. Αναλυτικά: κατανομή και πίνακας συχνοτήτων, μέτρα μέσης τιμής και διασποράς, ποσοστιαία σημεία, περιγραφικά σχήματα (ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, BOX-PLOT) και διαστήματα εμπιστοσύνης. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τεχνικές σύγκρισης των μέτρων μέσης τιμής και διασποράς σε δύο δείγματα της ίδιας μεταβλητής και ο έλεγχος απλών υποθέσεων για τα μέτρα αυτά. Στο τέταρτο μέρος αναλύεται η σχέση δύο μεταβλητών σε ένα δείγμα. Περιγράφονται οι συντελεστές συσχέτισης και παρουσιάζονται τεχνικές για την περιγραφή και την ανάλυση τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εισάγονται στην χρήση στατιστικών πακέτων (SPSS) και λογιστικού φύλου (EXCEL)

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις παρακάτω ικανότητες: Περιγραφικής στατιστικής (κατασκευή πινάκες συχνοτήτων, υπολογισμός μέτρων θέσης και διασποράς, διαγράμματα) Να συγκρίνουν με στατιστικούς ελέγχους μέσες τιμές Να κάνουν ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των δύο μεταβλητών

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών: 
Για τις εξετάσεις οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να έχουν μαζί τους το βιβλίο και αριθμομηχανή 12 ψηφίων (η χρήση κινητού αντί αριθμομηχανής δεν επιτρέπεται). Οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτό βιβλίο και αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Τα προβλήματα είναι παρόμοια με αυτά που υπάρχουν λυμένα στο βιβλίο. Όλα τα θέματα είναι ισότιμα (π.χ. αν υπάρχουν 4 θέματα, το κάθε θέμα αντιστοιχεί σε 2,5 μονάδες). Αν υπάρχουν εργασίες, quiz ή ασκήσεις που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η συμμετοχή σε αυτά είναι προαιρετική και ο τελικός βαθμός όσων δεν συμμετέχουν εξαρτάται μόνο από το βαθμό του γραπτού τους (δηλαδή αν έχουν απαντήσει σε όλα τα θέματα σωστά, ο βαθμός τους θα είναι ίσος με 10). Η οποιαδήποτε συμμετοχή εργασιών, quiz ή ασκήσεων στο τελικό βαθμό όσων συμμετέχουν σε αυτά εξαρτάται από το επίπεδο δυσκολίας και την ποιότητα των σχετικών εργασιών, ασκήσεων και quiz και προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με τον κανονισμό εξετάσεων και εργασιών του τμήματος (https://www.eps.auth.gr/sites/default/files/POLSCI%20exams%20rules_0.pdf) και με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα πλαίσια του μαθήματος (π.χ. προθεσμίες υποβολής, τρόποι αξιολόγησης κλπ). Τα quiz αξιολογούνται αυτόματα και δίνονται επεξηγήσεις, ενώ για τις εργασίες υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που γνωστοποιούνται στους φοιτητές εκ των προτέρων.
Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)

Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μ αγιάτης, Κ. και Χατζηπαντελής, Θ., Ανάλυση δεδοµένων µε τη βοήθεια στατιστικών πακέτων: SPSS, Excel, S-Plus, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτη, 1999.