Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες ΙΙ

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0602
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στόχος του μαθήματος είναι η συστηματική διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων της πολιτικής θεωρίας. Η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της φιλελεύθερης πολιτικής παράδοσης έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μία, την επισήμανση του κυρίαρχου ρόλου που συνεχίζει και παίζει στην πολιτική σκέψη και δράση μέχρι τις μέρες μας, καθώς και την ανάδειξη των λόγων για τους οποίους η ουσία της παράδοσης αυτής αξίζει προστασίας, τουλάχιστον ως προς το σκέλος προάσπισης της πραγματικής αυτονομίας των ανθρώπων.

Από την άλλη, στόχος είναι να επισημανθεί ότι, ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης επιρροής του, ο φιλελευθερισμός γίνεται δίκαια αντικείμενο κριτικής για το είδος της επίδρασης που ασκεί στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα του σημερινού κόσμου, καθώς και για τις φιλοσοφικές του αστοχίες που υποσκάπτουν τα ίδια του τα ιδανικά.

Η κριτική αυτή θα αναδειχθεί τόσο μέσω της παρουσίασης μιας ενδοφιλελεύθερης διαμάχης μεταξύ 'ουδετεριστών' και 'τελειοκρατών', όσο και μέσω εξέτασης επιχειρημάτων που προέρχονται από αντίπαλα θεωρητικά ρεύματα.

Στόχος η διερεύνηση της μέγιστης δυνατής σύζευξης προσεγγίσεων που ενώ έχουν διαφορετικές αφετηρίες η σύνθεσή τους θα μπορούσε να υπηρετήσει -μέσω της διαλεκτικής τους αντιπαράθεσης- τα ιδανικά μιας πραγματικά φιλελεύθερης κοινωνίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και των διαλέξεων οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της φιλελεύθερης θεωρίας και να αναλύουν τους λόγους ανάδειξής της σε κυρίαρχο θεωρητικό ρεύμα με μεγάλη επιρροή στον σύγχρονο κόσμο.

Να επισημαίνουν την ύπαρξη ενδοφιλελεύθερης δαμάχης και να αντιπαραθέτουν τα επιχειρήματα των διαφορετικών εκδοχών της φιλελεύθερης θεωρίας, κατανοώντας την ουσία της διαμάχης αυτής.

Να συλλέξουν και να κατηγοριοποιήσουν τα σημεία κριτικής στην οποία υπόκειται η φιλελεύθερη θεωρία και να κρίνουν αν αυτά επιτρέπουν την δημιουργική της ανασύνθεση ή την σταδιακή της υποκατάσταση από ρεύματα σκέψης διαφορετικού προσανατολισμού και εστίασης.

Βιβλιογραφία: 

-Shorten, Andrew, 2017, Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
-Kymlicka, Will, 2005, Η Πολιτική Φιλοσοφία της Εποχής μας: Μια Εισαγωγή, Θεσσαλονίκη: Πόλις.
-Haddock,B., 2009, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης: από το 1789 μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα κεφ.6 & 7. Αθήνα: Πατάκη.

Επιπλέον Βιβλιογραφία

-Mill, J.S., 2014, Περί Ελευθερίας, Αθήνα: Εκδόσεις Επίκουρος.
-Mill, J.S., 1991, On Liberty and Other Essays, Oxford: Oxford University Press.
-Raz, Joseph, 1986, The Morality of Freedom, Oxford: Oxford University Press.
-Rawls, John, 2001, Θεωρία της Δικαιοσύνης, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις.
-Cohen, G.A, 2010, Γιατί Όχι Σοσιαλισμός; Αθήνα: Εκκρεμές.
-Μακρής, Λεωνίδας, 2019, “Η Διάκριση μεταξύ Ουδετερότητας και Τελειοκρατίας στον Φιλελευθερισμό: Τι είναι και γιατί έχει σημασία”, Τόμ. 44, Αρ.3, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης.
-Makris, Leonidas, 2018, “Mill’s Political Perception of Liberty: Idiosyncratic, Perfectionist but Essentially Liberal”, in Public Reason, vol. 10, n.1, pp.15-32.