Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Πολιτική Θεωρία"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική θεωρία" είναι ένα από τα 4 προγράμματα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2018 και ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι το γνωστικό πεδίο της Πολιτικής Θεωρίας σε ολόκληρο το εύρος της, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της θεωρητικής πολιτικής σκέψης και αφετέρου στη συστηματική πραγμάτευση των πεδίων της πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας, καθώς και του πολιτικού φαινομένου σε όλες του τις θεωρητικές και πρακτικές εκφάνσεις.

Τίτλος σπουδών
Το ΠΜΣ "Πολιτική Θεωρία" του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στις Πολιτικές Επιστήμες στην Πολιτική Θεωρία

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με τον Ν. 3328/2005 (Α' 80).

Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται τουλάχιστον ένα τρίμηνο μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων. Η προθεσμία κατάθεσής της δεν μπορεί, πάντως, να ξεπερνά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. Πέρα από τα χρονικά αυτά όρια ο φοιτητής διαγράφεται από το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διάρθρωση μαθημάτων

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συμπληρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ECTS, ως ακολούθως:
- 60 ECTS με την επιτυχή παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων-σεμιναρίων του Π.Μ.Σ. (10 ECTS το καθένα)
- 30 ECTS με τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, μετά την επιτυχή παρακολούθηση των απαιτούμενων μαθημάτων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

Α’ εξάμηνο:

ΚΩΔΙΚΟΣ

              ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

     ΩΡΕΣ

(εβδομάδα)

ECTS

ΠΘ 101

Νεότερη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία

3

10

ΠΘ 102

Σύγχρονη πολιτική θεωρία

3

10

ΠΘ 103

Θεωρίες κοινωνικών κινημάτων

3

10

 

         ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :

9

30

 

Β’ εξάμηνο:

ΚΩΔΙΚΟΣ

             ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

     ΩΡΕΣ

(εβδομάδα)

ECTS

ΠΘ 201

Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία

3

10

ΠΘ 202

Κριτική της ιδεολογίας και Ανάλυση πολιτικού λόγου

3

10

ΠΘ 203

Πολιτική και ηθική φιλοσοφία

3

10

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :

9

30

 

Γ’ εξάμηνο:

 

                ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

    

 

ECTS

 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 

30

 

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :

 

30

 

Αριθμός εισακτέων
 
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.