Θέματα Σύγχρονης Πολιτικής Φιλοσοφίας

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε44
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ορισμένες σημαντικές πτυχές της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας (19ος και 20ος αιώνας). Με κεντρικό άξονα την έννοια της «κοινωνίας των πολιτών», όπως προκύπτει από την εγελιανή φιλοσοφία, αναλύονται οι έννοιες του κράτους, της κοινωνίας, της εξουσίας, της κυριαρχίας, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Γίνεται εκτενής αναφορά στις πολιτικές θεωρίες του Χέγκελ και του Μαρξ, καθώς και άλλων φιλοσόφων του 20ου αιώνα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία, θα μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των κυριότερων πολιτικών θεωριών, θα γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πολιτικών θεωριών και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις βασικές φιλοσοφικές έννοιες που άπτονται της πολιτικής

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Mπαλιμπάρ Eτιέν, Η φιλοσοφία του Μαρξ, Νήσος, Aθήνα 1996.
Λεφέβρ Ζαν-Πιερ & Μασερί Πιερ, O Έγελος και η κοινωνία, Εστία, Aθήνα 1998.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Χέγκελ, Ο Λόγος στην ιστορία. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006.
Μαρξ Καρλ, Το εβραϊκό ζήτημα, Οδυσσέας, Αθήνα 1978.
Hegel-Feuerbach-Marx, Κράτος και θρησκευτική συνείδηση, Έρασμος, Αθήνα 2000.
Λέβιτ Καρλ, Από τον Χέγκελ στον Νίτσε. Το επαναστατικό ρήγμα στη σκέψη του δέκατου ένατου αιώνα, 2 τόμοι, Γνώση, Αθήνα 1987.
Σαρτρ Ζαν-Πωλ, Το πρόβλημα της μεθόδου, Εξάντας, Αθήνα 1975.
Μερλώ-Ποντύ Μωρίς, Οι περιπέτειες της διαλεκτικής, Ύψιλον, Αθήνα 1984.
Αλτουσέρ Λουί, Για τον Μαρξ, Γράμματα, Αθήνα 1978.
L. Althusser, E. Balibar, R. Establet, P. Macherey, J. Rancière, Να διαβάσουμε το ‘Κεφάλαιο’, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.
Ντεριντά Ζακ, Φαντάσματα του Μαρξ, Εκκρεμές, Αθήνα 1995.
Βενσάν Ζαν-Μαρί, Η Σχολή της Φρανκφούρτης και η κριτική θεωρία, Επίκουρος, Αθήνα 1977.
Πλάγγεσης Γιάννης, Νεότερη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009.