Λάζου Βασιλική

Βαθμίδα: 
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991961
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τετάρτη: 13-14 Πέμπτη: 17 -18.30