Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος 2016-17

  • Posted on: 9 December 2016

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στο νέο κύκλο του προγράμματος (2017-2018).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών:
1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία
2. Πολιτική Ανάλυση
3. Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές
4. Διακυβέρνηση

Στο Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αίτηση για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του προγράμματος, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικά από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ρητά η κατεύθυνση από τις 4 παραπάνω στην οποία επιθυμεί να εισαχθεί ο αιτών, συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του,
γ) Φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες του υποψηφίου, και
δ) Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2500 λέξεων, η οποία θα αναφέρεται ενδεικτικά σε επιστημονική θεματική την οποία ενδεχομένως προτίθεται ο υποψήφιος να διερευνήσει στην καταληκτική διπλωματική εργασία του.  Από την πρόταση θα πρέπει να προκύπτουν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και ερωτήματα, οι υποθέσεις εργασίας, η μεθοδολογία, οι σχετικές πηγές και ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική περιορισμένου εύρους.  Η πρόταση θα χρησιμεύσει στη φάση της συνέντευξης για την αξιολόγηση της ικανότητάς του στην εκπόνηση σχεδίου επιστημονικής μελέτης.
ε) Τίτλος γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (ή ελληνικών στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων) από τον οποίο να προκύπτει «καλή γνώση» κατά τον ορισμό του άρθρου 1 του ΠΔ147/2007.

Εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μετά από τη συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη σύμφωνα με τα αρ.7 και 8 του Κανονισμού του Π.Μ.Σ.
Πτυχιούχοι που έχουν εξασφαλίσει  -μετά από ειδικές εξετάσεις- υποτροφία του ΙΚΥ ή αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ και  κατατάσσονται στην  κατεύθυνση που είναι συναφής με τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί προκειμένου να λάβουν την υποτροφία.

Α) Γραπτή εξέταση
Η γραπτή εξέταση είναι ξεχωριστή για κάθε Κατεύθυνση Σπουδών. Αναλυτικά:
Κατεύθυνση πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας: Εξέταση στο μάθημα «Πολιτική θεωρία και φιλοσοφία».
Κατεύθυνση πολιτικής ανάλυσης: Εξέταση στο μάθημα  «Συγκριτική πολιτική και μεθοδολογία».
Κατεύθυνση πολιτικής ιστορίας και στρατηγικών σπουδών: Εξέταση στο μάθημα  «Σύγχρονη πολιτική ιστορία».
Κατεύθυνση Διακυβέρνηση: Εξέταση στο μάθημα  «Συγκριτική πολιτική και μεθοδολογία».

Β) Συνέντευξη
Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις προσέρχονται κατόπιν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.
Οι εξετάσεις και η επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων εισαγωγής.

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.polsci.auth.gr, στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Σχολών Νομικής και Ο.Π.Ε., ισόγειο, Τ.Κ.54124, Τηλ. 2310991342, Fax 2310995391, e-mail: info@polsci.auth.gr

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά