Εγγραφές επιτυχόντων κατηγορίας ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ (από φυσικές καταστροφές) από πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων 2019

  • Posted on: 21 October 2019

Οι επιτυχόντες με την κατηγορία -ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ (από φυσικές καταστροφές) οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2019 με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) και της Φ.253.2/146490/Α5 (ΦΕΚ 3557 Β΄/2019) Υ.Α.", με την οποία εγκρίνεται η εισαγωγή των υποψηφίων που εμπίπτουν στην αναφερόμενη νομοθεσία (κύρωση πίνακα επιτυχόντων- πληγέντες) καλούνται να εγγραφούν από 18 έως 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος έχοντας μαζί τους :

*Την Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής

*Το ΑΜΚΑ εκτυπωμένο

*2 Φωτογραφίες

και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάση του ΦΕΚ

Για τους επιτυχόντες δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr.

Ως εκ τούτου, όσοι/-ες εκ των συγκεκριμένων επιτυχόντων έχουν εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2019 δεν μπορούν να εγγραφούν στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής τους, αν προηγουμένως δεν διαγραφούν από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο τυχόν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση διαγραφής).

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά