Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-20

  • Posted on: 16 March 2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν με την εξής σειρά:

ΕΞΑΜΗΝΟ Β, Δ, ΣΤ, Η: από 19/03/2020 ώρα 10:00π.μ. έως και 30/03/2020 ώρα 23:59 μ.μ.
ΠΤΥΧΙΟ (10ο εξ. και πάνω): από 01/04/2020 ώρα 10:00π.μ. έως και 13/04/2020 ώρα 23:59 μ.μ.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ sis.auth.gr (Υποστήριξη- Εγχειρίδιο, παράγραφος 3)

1. Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν αποκλειστικά στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί. Μετά τη λήξη των προθεσμιών το σύστημα δηλώσεων απενεργοποιείται.
2. Μετά την επιτυχή καταχώριση της δήλωσης, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) στον ιδρυματικό σας λογαριασμό από το support@auth.gr με την ακριβή ημερομηνία και ώρα αποστολής της δήλωσης και τον αριθμό καταχώρησης, όπου θα καταγράφονται και τα μαθήματα που έχετε δηλώσει. ΜΗ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ-Είναι το αποδεικτικό της δήλωσής σας.
3. Στο «ΔΗΛΩΣΗ=»ΙΣΤΟΡΙΚΟ» ελέγχετε την κατάσταση της δήλωσής σας (θα πρέπει να βλέπετε τα μαθήματα που δηλώσατε)
4. Διορθώσεις ή συμπληρώσεις των δηλώσεων γίνονται δεκτές μόνο στις ημερομηνίες δηλώσεων του εξαμήνου σας.
5. Ο φοιτητής που ΔΕΝ θα δηλώσει κάποιο μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις Ιουνίου (και επαναληπτική Σε-πτεμβρίου) του μαθήματος ούτε να αποκτήσει διδακτικό βοήθημα . Αν κατά παρέκκλιση συμμετάσχει στις εξετάσεις ο βαθμός του δεν ανακοινώνεται και υποχρεούται να επαναλάβει την εξέταση του μαθήματος όταν το δηλώσει σε επόμενο εξάμηνο (Α-πόφαση Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 137/21.9.2017).
6. Δεν μπορεί να γίνει δήλωση συγγραμμάτων αν δεν προηγηθεί δήλωση μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι φοιτητές/τήτριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους, μετά από έγκριση από τον Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό όριο των μαθημάτων επιλογής που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο. Στην σελίδα της ηλεκτρονικής δήλωσης εμ-φανίζονται με τους κωδικούς «ΕΕ1000» και «ΕΕ2000».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση αυτών των μαθημάτων  (κατεβάστε το έντυπο από το link) αφού συμπληρωθεί αποστέλλεται με email στη διεύθυνση info@polsci.auth.gr με τίτλους και ονόματα διδασκόντων αλλά χωρίς τις υπογραφές. Η χειρόγραφη υποβολή με όλες τις υπογραφές θα σας ζητηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο Τίτλος των μαθημάτων πρέπει να αναγράφεται και στα Αγγλικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα ΕΕ που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 ECTS, ώστε να συμπληρώνεται ο ελάχι-στος αριθμός ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (μαθήματα επιλογής=48 ECTS κατ’ ελάχιστον).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ

Β΄ εξάμηνο: Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα. Σας προτείνουμε να δηλώσετε τα «6» ( έξι ) μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου και, εάν επιθυμείτε, έως 3 υποχρεωτικά μαθήματα μεγαλυτέρων εξαμήνων. Δεν μπορείτε να δη-λώσετε μαθήματα επιλογής.

Δ΄εξάμηνο: Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα (μέχρι «3» επιλογής). Στα μαθήματα επιλο-γής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι) φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα.

ΣΤ΄εξάμηνο: Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα (μέχρι «3» επιλογής). Στα μαθήματα επιλο-γής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι) φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «50» (πενήντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε ήδη επιλεγεί για πρακτική

Η΄ εξάμηνο: Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «10» ( ΔΕΚΑ ) μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι)   φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «50» ([ενήντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε ήδη επιλεγεί για πρακτική

ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ (10ο εξάμηνο και πάνω): Μπορείτε να δηλώσετε όσα μαθήματα σας υπολείπονται έχοντας να επιλέξετε: από τα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και από τα επιλογής μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «50» (πενήντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε ήδη επιλεγεί για πρακτική

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά