Σχετικά με την ορκωμοσία των φοιτητών της 10ης Απριλίου 2020

  • Posted on: 19 June 2020

Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Α.Π.Θ. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 15552/23-04-2020/τ.Β’) σύμφωνα με την οποία: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλονται από την Πολιτεία μέτρα απαγόρευσης ή αναστολής διενέργειας τελετών, δραστηριοτήτων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, η έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθεί τελετή ορκωμοσίας», η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών θα προβεί στην έκδοση και παράδοση των Τίτλων ως εξής:

Ο/Η φοιτητής/τρια από τον ιδρυματικό του λογαριασμό, αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στο email : info@polsci.auth.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1. Τη δήλωση ορκωμοσίας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Για επιπλέον πιστοποιητικά απαιτείται  απόδειξη κατάθεσης από την Τράπεζα Πειραιώς (κατάθεση στον λογαριασμό 5272041780361)  6€ για επιπλέον αντίγραφο πτυχίου, 6€ για επιπλέον αναλυτική και 32€ για μεμβράνη πτυχίου, την οποία και επισυνάπτει στο email.
2. Τη βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων, την οποία παραλαμβάνει ηλεκτρονικά από την βιβλιοθήκη του Τμήματος κατόπιν επικοινωνίας του στο email : pgaitan@polsci.auth.gr.
3. Βεβαίωση διαγραφής από τη Φοιτητική Εστία (για τους φοιτητές που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες)
Για την παραλαβή των Τίτλων Σπουδών θα πρέπει να παραδοθεί η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή με courier (σε περίπτωση απώλειας της θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μια υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας).

Η παραλαβή των Αντιγράφων Πτυχίων και των  πιστοποιητικών θα γίνεται καθημερινά, είτε με φυσική παρουσία στη θυρίδα του Τμήματος και ώρες 11:00-13:00, ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, ή με courier με χρέωση αποστολέα (φοιτητή/τρια).

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά