Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ. «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ» (προθ: 8/2/2021

  • Posted on: 23 January 2021

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., ως επισπεύδον σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 5232/τ.Β'/22-11-2018, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 367/τ.Β'/12-2-2019) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΔΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη συνεδρίαση αριθμ. 229/6-3-2018 και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αριθμ. 143/01-2-2018 και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που επικαιροποιήθηκε στη συνεδρίαση αριθμ. 242/5-2-2019 (ΦΕΚ 1155/ τ.Β'/3-4-2020) και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στις εξής ειδικεύσεις:
Α. «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές»
Β. «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης»

B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022 είναι κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20), [έως δέκα (10) σε κάθε ειδίκευση].

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΠΜΣ είναι 4 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα.
Για την απόκτηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 120 ECTS (90 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα + 30 ECTS από μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ YΠOΨHΦIΩN

Δεκτοί για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του ΔΠΜΣ γίνονται:
(α) για την ειδίκευση «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», κάτοχοι πτυχίου Εικαστικών Τεχνών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση, στο ΔΠΜΣ μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι/απόφοιτες άλλων Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι, πέραν των προβλεπόμενων απαιτούμενων προσόντων, το υποβαλλόμενο αναγνωρισμένο έργο των υποψηφίων τεκμηριώνει υψηλό βαθμό γνώσης των εικαστικών τεχνών, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητα και συνάφεια προς την ειδίκευση του ΔΠΜΣ. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται στον αριθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων να προστεθούν ορισμένα βασικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών, μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΔΠΜΣ.
(β) για την ειδίκευση «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης», κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστέλλουν την αίτησή τους από 11/1/2020 έως 8/2/2021 με ταχυμεταφορά (κούριερ) και με ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στην παρακάτω διεύθυνση:

Για το ΔΠΜΣ Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα
Υπ’ όψιν κας Π. Μαστοροδήμου
Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
(τηλ. 2310-995069, e-mail: info@vis.auth.gr)

Η αίτηση για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ συνιστά και δήλωση για την ειδίκευση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, την οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος/η υποψήφια (δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης, στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, για παραπάνω από μία ειδικεύσεις σπουδών).

Μαζί με  την Αίτηση (ειδική φόρμα αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ https://www.vis.auth.gr/spoudes/metaptyxiakes) οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου του υποψήφιου/της υποψήφιας ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς». Οι απόφοιτοι/απόφοιτες Τμημάτων της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του/της.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4α. Για την ειδίκευση «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», φάκελο παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου/εργασιών (portfolio) σε ψηφιακή μορφή USB stick που να περιλαμβάνει:
α.  κείμενο τεκμηρίωσης (μέχρι μία σελίδα) του καλλιτεχνικού έργου / έρευνας (σε αρχείο μορφής pdf).
β.  κείμενο προθέσεων (μέχρι μία σελίδα), στο οποίο θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΔΠΜΣ (σε αρχείο μορφής pdf).
γ.  παρουσίαση προσωπικών επιλεγμένων παλαιότερων έργων/εργασιών και παρουσίαση έργων ή εργασιών που σχετίζονται ιδιαίτερα με την ειδίκευση του ΔΠΜΣ. Εγκαταστάσεις κινούμενης εικόνας, περφόρμανς, διαδραστικά έργα κ.ά. θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφίες ή και βίντεο τεκμηρίωσης για την επαρκή παρουσίασή τους (εικόνες σε αρχεία jpg, βίντεο σε αρχεία mp4 ή με link για online παρακολούθηση, ήχος σε αρχεία mp3 ή/και wav ή με link για online ακρόαση). Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να τεκμηριώνεται η γνησιότητα των έργων και η πνευματική ιδιοκτησία των υποψηφίων.
δ.  σύντομα επεξηγηματικά στοιχεία για τα υποβαλλόμενα έργα (σε αρχεία μορφής pdf), που να περιλαμβάνουν: τον τίτλο του έργου, τα μέσα και τις διαστάσεις του (σε περίπτωση έργων 2 και 3 διαστάσεων) ή τα μέσα και τη διάρκεια (εάν πρόκειται για performance/δράση/βίντεο), τη χρονολογία παραγωγής του έργου, αναλυτικά τους συντελεστές/συνεργάτες εφόσον υπάρχουν (credits) και σύντομο κείμενο μίας παραγράφου (περιγραφή/επεξήγηση/κεντρική ιδέα), στοιχεία παρουσιάσεων του έργου (εκθέσεις, φεστιβάλ κ.ά).
4β. Για την ειδίκευση «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης», εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2500 λέξεων, από την οποία να προκύπτουν τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα, ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του/της και η ικανότητά του/της να εκπονεί σχέδιο επιστημονικής μελέτης.
5. Τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Ρωσικών) και ελληνικών στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων, από τον οποίο να προκύπτει, για μεν την ειδίκευση «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», «καλή γνώση» κατά τον ορισμό του άρθρου 1 του ΠΔ 147/2007 (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α΄), ενώ για την ειδίκευση «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης», «πολύ καλή γνώση».
6. Φωτοτυπία της ταυτότητας και μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται
(α) για τους/τις υποψηφίους της ειδίκευσης «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», μετά από την επιτυχή αξιολόγηση του φακέλου που έχουν καταθέσει και τη συμμετοχή τους σε συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 1/3/2021 έως 2/4/2021.
(β) για τους/τις υποψηφίους της κατεύθυνσης «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης», μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτή εξέταση και σε συνέντευξη κατά το διάστημα 1/3/2021 έως 2/4/2021.

Σε περίπτωση που υπάρξουν απαγορευτικές συνθήκες (λόγω της πανδημίας COVID-19) για την πραγματοποίηση της συνολικής διαδικασίας των εξετάσεων, θα ακολουθήσει νέα σχετική ανακοίνωση.

Στις εξετάσεις και τη συνέντευξη καλούνται όσοι/ες πληρούν τα προβλεπόμενα παραπάνω κριτήρια σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει. Η επιλογή των υποψηφίων με εισαγωγικές εξετάσεις περιλαμβάνει δύο (2) διαδοχικά στάδια:

Α΄ στάδιο:
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες της ειδίκευσης «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές» καταθέτουν φάκελο/portfolio ο οποίος αξιολογείται και βαθμολογείται με κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), και βάση το πέντε (5).
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες της ειδίκευσης «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης» εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα «Σύγχρονη τέχνη και πολιτική». (Βλέπε Παράρτημα στο τέλος της προκήρυξης). Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθμολογούνται, από δύο (2) μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ, με κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), και βάση το πέντε (5) (για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στον κανονισμό του ΔΠΜΣ).

Β΄ στάδιο:
Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες του Α΄ σταδίου προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων.
Επιτυχόντες/επιτυχούσες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχήν, όσοι/όσες έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση ως μέσο όρο.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα, και την ιδιαιτερότητα του/της κάθε υποψήφιου/υποψήφιας, λαμβάνοντας σημαντικά υπόψη:
α) για την ειδίκευση «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», την ανάγκη εμβάθυνσης, εξειδίκευσης και έρευνας στη χρήση, τη δημιουργία και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών δράσεων και πρακτικών στη δημόσια σφαίρα, ανάγκη η οποία θα πρέπει να εγγράφεται επαρκώς στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις καλλιτεχνικές προτάσεις) που έχει ήδη πραγματοποιήσει και υποβάλλει προς αξιολόγηση ο/η υποψήφιος/υποψήφια.
β) για την ειδίκευση «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης», την ερευνητική πρόταση που έχει υποβάλει ο/η υποψήφιος/υποψήφια.

Ο πίνακας των επιτυχόντων/επιτυχουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα (www.vis.auth.gr) του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2021.

Σημείωση: (α) Εφίσταται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή κατά τα ανωτέρω υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων. (β) Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δημόσιου τομέα. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Διευκρινίζεται ότι υποψήφιοι που θα καταθέσουν απλά αντίγραφα εγγράφων (λχ. τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών ξένων γλωσσών) κατά τα ανωτέρω, εφόσον γίνουν δεκτοί, θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: info@vis.auth.gr, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19 και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

Ο Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Γεώργιος Διβάρης
Καθηγητής

Παράρτημα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στην κατεύθυνση «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης»

Εξέταση στο μάθημα: «Σύγχρονη τέχνη και πολιτική»

Εξεταστέα ύλη (περίγραμμα)
Καμιά καλλιτεχνική δραστηριότητα δεν λαμβάνει χώρα εν κενώ. Η παραγωγή της τέχνης απαντά σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτικά ερεθίσματα, ενώ και η πρόσληψή της έχει πολύ συγκεκριμένους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους δυνατότητας. Ακόμα κι όταν αυτή η διαλεκτική ανάμεσα στο έργο τέχνης και τα ευρύτερα διακυβεύματα δεν είναι άμεσα ορατή –συχνά ούτε στον/στην θεατή, αλλά ούτε και στον ίδιο τον καλλιτέχνη/στην ίδια την καλλιτέχνιδα– αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται ως τέτοια. Εξάλλου, η διαπλοκή τέχνης και πολιτικής σημάδεψε τις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες στη νεωτερικότητα. Αλλά και αντίστροφα: η πολιτική κυριαρχία δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσδοκία ελέγχου του καλλιτεχνικού πεδίου, μέσα από την ενθάρρυνση συγκεκριμένων ειδών τέχνης και τον αποκλεισμό (ρητό είτε και υπόρρητο) άλλων . Στον απόηχο της αμφίρροπης αυτής σχέσης, η σύγχρονη πολιτική θεωρία, ιστορία της τέχνης και φιλοσοφία αποτιμά σήμερα εκ νέου τη ριζοσπαστική δυναμική των καλλιτεχνικών πρακτικών. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στις εξής θεματικές: α) καλλιτεχνικές πρωτοπορίες και κοινωνική αλλαγή, β) όψεις λογοκρισίας και αντίστασης, γ) σύγχρονες αναζητήσεις στο πεδίο των κριτικών καλλιτεχνικών πρακτικών, δ) τέχνη και σύγχρονη δημοκρατία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Bourdieu, Pierre, Η διάκριση: Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, Πατάκης, Αθήνα 2002.
Γυιόκα, Λία (επιμ.), Μουσεία 06: Διαλέξεις και μελέτες για τις πολιτισμικές σπουδές και τις εικαστικές τέχνες, επιμ. σειράς Ματούλα Σκαλτσά, Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2012
Δασκαλοθανάσης, Νίκος, Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Άγρα, Αθήνα 2004.
Δημητρακάκη, Άντζελα, Τέχνη και παγκοσμιοποίηση: Από το μεταμοντέρνο σημείο στη βιοπολιτική αρένα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2013
Δημητρίου, Σωτήρης, Η πολιτική διάσταση στην τέχνη, Σαββάλας, Αθήνα 2009.
Ζιώγας, Γιάννης, Καραμπίνης, Λεωνίδας, Σταυρακάκης, Γιάννης & Χριστόπουλος, Δημήτρης (επιμ.) Όψεις λογοκρίας στην Ελλάδα, Νεφέλη, Αθήνα 2008.
Λοϊζίδου, Νίκη, Απόγειο και κρίση της πρωτοποριακής ιδεολογίας, Νεφέλη, Αθήνα 1992.
Πετσίνη, Πηνελόπη & Χριστόπουλος, Δημήτρης (επιμ.) Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα, Καστανιώτης, Αθήνα 2018.
Rancière, Jacques, Δυσφορία στην αισθητική, Εκκρεμές, Αθήνα 2018.
Rancière, Jacques, Ο χειραφετημένος θεατής, Εκκρεμές, Αθήνα 2015
Σταυρακάκης, Γιάννης & Σταφυλάκης, Κωστής (επιμ.) Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη, Εκκρεμές, Αθήνα 2008.
Τάκης, Ανδρέας, Για την ελευθερία της τέχνης: δοκίμιο πολιτικής και συνταγματικής θεωρίας, Σαββάλας, Αθήνα 2008.

 

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά